Thanh Ngọc

Em Vẫn Tin Tình Yêu Thanh Ngọc - HamLet Trương
Huế Thương Thanh Ngọc
Ngày Tết Quê Em Thanh Ngọc - Nhiều Ca Sỹ
Sắc Xanh Mùa Hè Thanh Ngọc - Đông Quân
Nhạc rừng Thanh Ngọc - Đông Quân