Tình Bơ Vơ
Hoa trinh nữ Phương Anh
Đính Ước Phương Anh - Huỳnh Thật
Hai Mùa Noel Phương Anh - Huỳnh Thật
Tình Bơ Vơ Phương Anh - Huỳnh Thật
Ngày Xưa Anh Nói Phương Anh - Huỳnh Thật