Nhạc Trẻ

Ngày Sầu Đêm Khóc TraTraiCay - Chicken M
Chúc Xuân Khưu Huy Vũ
Giá chưa từng yêu nhau Đinh Kiến Phong - Kim Ny Ngọc
Mai Mình Xa Thịnh Suy
Có Lầm Đừng Trách Than Lương Gia Huy - Giáng Ngọc
I'm Fine Rizzle
Cuộc Gọi Phan Mạnh Quỳnh
Mambo Italiano Phạm Anh Thư
Chớm Đông Jerry - Takada
Chuyện Đôi Ta Emcee L (Da LAB) - Muộii
Hát Về Em Nhiều ca sĩ