Lâm Quang Long - Giáng Tiên

Chiều sân ga Thy Nhung - Lâm Quang Long
Sao đổi ngôi Giáng Tiên - Chế Khanh
Lý phụ người Dương Ngọc Thái - Giáng Tiên
Yêu sao cái thuở ban đầu Trường Sơn - Giáng Tiên
Trả Lại Em Chế Thanh - Giáng Tiên
Vọng kim lang Giáng Tiên
Nhạt nắng Giáng Tiên
Trả lại em Giáng Tiên
Nhạt nắng Giáng Tiên
Éo Le Cuộc Tình Lâm Quang Long