...
...
Nỗi Đau Ai Thấu Trương Khải Minh
...
Đừng Dối Lòng (Snabi Remix) Trương Khải Minh
...
Cho Nhau Lý Do Riêng (Remix) Trương Khải Minh
...
...
...
Cho Nhau Lý Do Riêng Trương Khải Minh
...
Nếu Ta Biết Thứ Tha (Phong Tùng Remix) Trương Khải Minh - Trương Ngôn
...
Nếu Ta Biết Thứ Tha (EDM) Trương Khải Minh - Trương Ngôn
...
...
...
Nếu Ta Biết Thứ Tha Trương Khải Minh - Trương Ngôn
...
...
Yêu Lâu Được Gì Đâu (Phong Tùng Remix) Yuki Huy Nam - Trương Khải Minh
...