...
Một Thuở Yêu Người Lam Trường - Thanh Thảo
...
Chia Tay Trong Mưa Lam Trường
...
...
Em Còn Nhớ Anh Không? Hoàng Tôn - Koo
...
Chạm Làn Môi Em Andree - Hoàng Tôn
...
What's Your Name ? Nhiều Ca Sĩ - Hoàng Tôn
...
Hành Trình Yêu Bùi Công Nam - Orange
...
Mưa Trên Phố Bùi Công Nam
...
What's Your Name ? Nhiều ca sĩ
...
What's Your Name ? (Beat) Nhiều ca sĩ
...
Vậy Coi Được Không Bùi Công Nam
...
...
Tự Giác Đi Bùi Công Nam
...
Tự Giác Đi (Beat) Bùi Công Nam
...
Tỏ Tình Bùi Công Nam