Mceeblue - KayC - Trung Trần

winter is here Nhiều ca sĩ
Stalker Nhiều ca sĩ
don't know what2do Nhiều ca sĩ
Stay Machiot - KayC
Stay (Chill Ver.) KayC - Devilmen TYO
Get Some More KayC - 1DEE
Tìm Đến Nhau Trung Trần
Runaway Beat Nhiều ca sĩ
OOTP Nhiều ca sĩ
Cớ Sao Em Mceeblue - SuperC