STO - Bảo Uyên - 1DEE
Bad Bảo Uyên - Hudii
Giữ Lấy Nhiều ca sĩ
Hoa Xương Rồng Nhiều ca sĩ
Vút Bay Nhiều ca sĩ
Như Thế Thôi Nhiều ca sĩ
I'MA BOSS Bảo Uyên
Badboi 1DEE - JayM
Tại Vì Anh Bảo Uyên - Mastal
Im Still Riding 1DEE - Drasta