Anh Thơ

Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh Trọng Tấn - Anh Thơ
Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn - Anh Thơ