...
...
Cây Si Thôi Si Tô Tài Năng
...
Lấy Vợ Xa Nhà Tô Tài Năng
...
Tình Người Cõi Tạm Tô Tài Năng
...
Lá Lành Đùm Lá Rách Tô Tài Năng - Trần Linh Phương
...
Bài Ca Con Cá Tô Tài Năng
...
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
...
...
...
Đời Kẹo Kéo Tô Tài Năng
...
Yêu Thật Lòng Tô Tài Năng
...
...
Anh Đã Biết Lỗi Tô Tài Năng
...
Dola Dola Tô Tài Năng
...
Con Đường Không Tên Tô Tài Năng