...
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
...
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Lê Sang - Giáng Tiên
...
...
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên
...
Lần Đầu Lần Cuối Randy - Lê Sang
...
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang
...
Trả Lại Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Tình Theo Bến Đỗ Lê Sang - Giáng Tiên
...
Phương Xa Nhớ Mẹ (New Ver.) Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
...
...
...
Lỡ Yêu Lê Sang
...
...
Cô Hàng Xóm Lê Sang