Trương Quỳnh Anh - Vân Quang Long

Ngày xưa hai đứa Vân Quang Long
Tình xa ngàn khơi Vân Quang Long
Bé mắt nhung Vân Quang Long
Đêm màu hồng Vân Quang Long
Phút biệt ly Vân Quang Long
Lại một lần Vân Quang Long
Rồi cũng sẽ quên Vân Quang Long
Tình như chiếc lá Vân Quang Long
Nhật ký cho ai Vân Quang Long
Tình héo mòn Vân Quang Long