...
Nỡ Lòng Nào Anh Làm Khổ Em Phi Bằng - Võ Như Loan
...
Thiệp Hồng Viết Tên Em Thanh Nhàn - Võ Như Loan
...
Xin thời gian qua mau Võ Như Loan
...
Hành trang giã từ Thanh Nhàn - Võ Như Loan
...
Cát Bụi Cuộc Đời Thanh Ngọc Tiến
...
Đừng Nói Xa Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
...
...
Hai Đứa Giận Nhau Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan
...
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Thanh Ngọc Tiến
...
Qua Cơn Mê Thanh Ngọc Tiến
...
Sau Lần Hẹn Cuối Thanh Ngọc Tiến
...
Căn nhà dĩ vãng Võ Như Loan
...
Thuyền xa bến đỗ Võ Như Loan - Đoan Cao