Thanh Ngọc Tiến - Võ Như Loan

Đoạn tuyệt Võ Như Loan
Duyên phận Võ Như Loan
Cõi nhớ Võ Như Loan
Bội bạc Võ Như Loan