Quang Đăng Trần

Chẳng Nói Nên Lời Quang Đăng Trần
Chẳng Phai Quang Đăng Trần
Xoa Het Di Q Version Quang Đăng Trần
Điều Sợ Nhất Quang Đăng Trần - Quang Oris