Nhạc Trẻ

Có Lẽ anh phuong - Manner
RÓTDI Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Chưa Cưới Đâu Jarvis Huỳnh - Ji An
Anh Chưa Thể Quên Hồ Quốc Việt
Số Nghèo Châu Khải Phong
Va Vào Em Bee - RamC
Anh Không Ổn Khánh Đơn