Mr White - Dickson

Cần Một Không Hai (Cần 102) Mắt Ngọc - Mr White
SAYYY Mr White - Vic
Liệu Em Đã Có Ai Chưa? Liêu Hưng - Mr White
Khi Nào Anh Ghé Chơi Phương Trinh Jolie - Mr White
Họp Lớp Liêu Hưng - Mr White
Feng Dickson
Im Lặng Mệt Tim Vân Quỳnh - Dickson
Rain Dickson
Thương Masew - Dickson
Thương (Remix) Masew - Dickson