...
Bay Qua Biển Đông Diệu Đan
...
Lạy Mẹ Quan Âm Diệu Đan
...
...
...
Chùa Tôi Diệu Đan
...
Nơi Ấy Bình Yên Diệu Đan
...
Vì Đâu (Remix) Diệu Đan
...
Rung Động Diệu Đan
...
...