Phương Mỹ Chi - Trung Quang
Khúc Biệt Xa Trung Quang
Nguyệt Tâm Trung Quang
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Sao Đổi Ngôi Đan Trường - Trung Quang
Tình Tan Trung Quang
Khi Đã Yêu Dan Truong - Trung Quang
Gửi Về Em Trung Quang
We Are Ayofa Trung Quang
Quán Nửa Khuya Đan Trường - Trung Quang