...
...
Thiên Duyên Tiền Định Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan
...
...
...
Giết người anh yêu Đào Phi Dương
...
Bội Bạc Đào Phi Dương
...
Thương Thầm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
LK Hai Chuyến Tàu Đêm Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
Không Phải Tại Chúng Mình Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
...
Màu hoa tan vỡ Đào Phi Dương
...
Tình Phai Đào Phi Dương
...
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu Đào Phi Dương
...
Như Mây Như Mưa Đào Phi Dương
...
Nếu Một Ngày Lưu Chí Vỹ - Lưu Ánh Loan