...
Hà Nội - Huế - Sài Gòn Anh Thơ - Tốp ca
...
...
...
Tình Ca Tây Nguyên Quang Hào - Anh Thơ
...
...
Tìm Về Lời Ru Anh Thơ - Tố Uyên
...
Tìm Em Qua Câu Dân Ca Trọng Tấn - Anh Thơ
...
...
...
Thu Quyến Rũ Anh Thơ
...
Thu Bồn Ơi Anh Thơ
...
Thăm Quê Em Anh Thơ - Đăng Thuật
...
...
Sông Đợi Anh Thơ
...
Sơn Nữ Ca Anh Thơ