KayC - Trung Trần - Wxrdie - NST

when its time Nhiều Ca Sĩ - KayC
sometimes Nhiều Ca Sĩ - KayC
dream Nhiều Ca Sĩ - KayC
indaroom KayC - SuperC
SUNDAY SADNESS Nhiều Ca Sĩ - KayC
late9date KayC - DanDee
Cho Anh Đi Lại Nhiều ca sĩ
Stay (Chill Ver.) KayC - Devilman TYO
Không Ai Như Anh Đâu Nhiều Ca Sĩ - KayC
Cho Đến Ngày Sau KayC - Trung Tran
All Time Bae KayC - Nan