...
Tuổi Thơ Còn Mãi Beat Lương Chấn Nam
...
Cánh Hoa Tàn Lương Chấn Nam
...
Anh Chấp Nhận Lương Chấn Nam
...
Yêu Em Từng Phút Giây Lương Chấn Nam
...
Anh Chẳng Sao Mà Lương Chấn Nam
...
Yêu Như Ngày Yêu Cuối Lương Chấn Nam