Tuấn Vỹ - Chế Tuấn

Đom Đóm Sa Huỳnh - Tuấn Vỹ
Tình Tuổi Ô Mai Trang Anh Thơ - Tuấn Vỹ
Tình Dại Khờ Chế Tuấn
Nếu Chúng Mình Cách Trở Hà Vân - Chế Tuấn
Kẻ Đau Tình Chế Tuấn