Tuấn Cry

Đúng Nhận Sai Cãi Tuấn Cry - Tùng Viu
Chàng Trai Sờ Mát Tuấn Cry - Tùng Viu
Boy iPhone Tuấn Cry - Tùng Viu
Đêm Trăng Tuấn Cry - anh Đình
Rét Quá Đi Tuấn Cry - Sonbeat
Cặp đôi số 10 HuyR - Tuấn Cry