...
Thầm Mong Em Quay Về Lê Vũ Bình
...
My Boy Lê Vũ Bình
...
Vâng Em Đi Đi Lê Vũ Bình
...
Tạm Thời Kết Thúc Lê Vũ Bình
...
The Melody Lê Vũ Bình
...
...
Nếu như ta cách xa Lê Vũ Bình
...
Màu hoa đỏ Lê Vũ Bình