...
Hoạn Thư (Live) Sa Huỳnh
...
Thói Đời Tuấn Vỹ - Chế Tuấn
...
Lk Đừng nói xa nhau Tuấn Vỹ - Mã Tuyết Nga
...
Kiếp cầm ca Tuấn Vỹ
...
Đổi thay Hồng Loan - Tuấn Vỹ
...
Lk Mai lỡ mình xa nhau - Đừng nói xa nhau Tuấn Vỹ - Mã Tuyết Nga