...
Gửi Reddy
...
Ngoặt Reddy
...
...
Thì thôi Reddy
...
Thương Reddy
...